Bản Armbian_19.11.3_Chainedbox_buster_current_5.4.2 này không có OMV, chạy Debian 10.

CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG MOUNT Ổ HDD MỖI LẦN KHỞI ĐỘNG.


sudo fdisk -l

ví dụ nó tìm thấy HDD ở dev/sda. Định dạng lại ổ HDD.


sudo mkfs.ext4 /dev/sda

Tạo một thư mục dùng cho việc mount.


sudo mkdir /mnt/dataHDD

Mount HDD vào thư mục dataHDD.


sudo mount /dev/sda /mnt/dataHDD

Kiểm tra lại xem việc mount đã OK hay không.


sudo blkid -o list

Lấy thông tin UUID dùng cho việc mount tự động sau mỗi lần khởi động máy.


sudo blkid

vd: #/dev/sda: UUID=”7395ae8d-861d-4da5-b4e6-2a54d72aee86″ TYPE=”ext4″

Mở fstab để thêm lệnh tự động mount HDD.


sudo nano -Rw /etc/fstab

Thêm dòng lệnh này vào.


UUID=7395ae8d-861d-4da5-b4e6-2a54d72aee86 /mnt/1t5 ext4 defaults,nofail 0 2

Sau đó Save lại.Những lần khởi động sau này, dữ liệu của HDD sẽ được nhìn thấy ở thư mục /mnt/dataHDD

=======================================================================================

Cài đặt chương trình NextCloud


sudo apt update && sudo apt-get upgrade -y
apt-get install apache2 mariadb-server apt-transport-https -y
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Cài đặt các lib cần thiết


apt install php7.3 libapache2-mod-php7.3 php7.3-{mysql,intl,curl,json,gd,xml,mb,zip,bcmath,gmp} -y
apt install php-imagick

Mở sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini

Chỉnh lại các dòng sau cho đúng là lưu lại.


memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 360
post_max_size = 200M
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Chạy lệnh để tạo cơ sở dữ liệu


mysql -u root -p

Nhập từng dòng và Enter


CREATE DATABASE nextcloud;
GRANT ALL ON nextcloud.* TO 'bngan'@'localhost' IDENTIFIED BY '28àasfsffzzzxzx1';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Tạo thư mục chứa chương trình


mkdir /var/www/html/nextcloud
chown www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
chmod 750 /var/www/html/nextcloud

Tạo thư mục chứa data được UPLOAD.. Ở đây chọn HDD như đã cấu hình ở trên.


mkdir -p /mnt/dataHDD/nextcloud/data
chown www-data:www-data /mnt/dataHDD/nextcloud/data
chmod 750 /mnt/dataHDD/nextcloud/data

Sau khi tạo xong các bước trên, mở


nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

và thêm nội dung sau vào và lưu lại:


ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot "/var/www/html/nextcloud"
ServerName l1pr0xff.duckdns.org

Options MultiViews FollowSymlinks

AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all

TransferLog /var/log/apache2/nextcloud_access.log
ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud_error.log

Thay thế l1pr0xff.duckdns.org bằng tên miền của riêng mình…..

Tải chương trình và giải nén:


cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-21.0.2.zip

Tiếp


cd /var/www/html
sudo unzip /tmp/nextcloud-21.0.2.zip
sudo chown -R www-data:www-data nextcloud
sudo chmod -R 755 nextcloud
sudo rm -f /tmp/nextcloud-21.0.2.zip

Sau khi xong các bước trên thì gõ lần lượt các lệnh sau:


a2dissite 000-default
a2ensite nextcloud
systemctl restart apache2

Mở trình duyệt và nhập địa chỉ IP của L1Pro:


http://IP-L1Pro/
Hoặc
http://IP-L1Pro/nextcloud/

Và tiến hành cài đặt theo những thông số đã tạo ở CHẠY LỆNH ĐỂ TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU:

Chờ cho xong và sau đó vào Dashboard và thiết lập thông tin cá nhân cho NextCloud. ….

Cấu hình xong.. vào lại SSH và mở sửa và Save lại sau khi xong:


nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php

Sau đó sửa chỗ mục này:


    ...
 array (
  0 => '192.168.1.10',
  1 => 'l1pr0xff.duckdns.org',
    2 => 'trangweb...',
 ),
    ...
Thêm vào 1, 2 và cả chỗ này...
    .....
 'dbtype' => 'mysql',
 'version' => '21.0.2.1',
 'overwrite.cli.url' => 'http://l1pr0xff.duckdns.org',
 'htaccess.RewriteBase' => '/',
 'dbname' => 'nextcloud',
    .......

Mục đích là để khi truy cập vào địa chỉ http://l1pr0xff.duckdns.org nó sẽ rút gọn link cho dễ nhìn,,, chứ k phải là …/index.php/login/abc..xyz

Sau đó gõ các lệnh phía dưới để có hiệu lực


sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/occ maintenance:update:htaccess
sudo a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Cập nhật file không phải được upload bằng NextCloudVí dụ: Ta copy file bằng SSH vào thư mục data người dùng (/nextcloud/nguoidung/files/Video/) thì mặc định Nextcloud nó sẽ không nhận diện được file copy “không chính thống” này. Lúc này chỉ cần gõ thêm lệnh:


sudo -u www-data /var/www/html/nextcloud/occ files:scan --all

Cách cài đặt Portainer.Tạo Docker Volume để lưu trữ thông tin:


docker volume create portainer_data

Tạo Docker Container từ image Portainer.


docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer

Truy cập trang Prontainer bằng trình duyệt với đường dẫn (URL) là: http://[địa chỉ IP host]:Port
Nâng cấp phiên bản Portainer. (không mất dữ liệu)Gõ lệnh dưới để Stop lại portainer:


docker stop portainer

Gõ lệnh dưới để xoá bỏ portainer, nhưng data vẫn còn nguyên:


docker rm portainer

Gõ lệnh dưới để cài mới lại portainer, phiên bản mới nhất:


docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always --pull=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

Cài pyload lên L1 pro qua docker:


docker run -d \
 --name=pyload \
 -e PUID=0 \
 -e PGID=0 \
 -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
 -e UMASK_SET=022 \
 -p 8000:8000 \
 -p 7227:7227 \
 -v /mnt/1t5/cauhinh:/config \
 -v /mnt/1t5/Phim:/downloads \
 --restart unless-stopped \
 ghcr.io/linuxserver/pyload

Mật khẩu đăng nhập mặc định lần đầu tiên là: admin|passwordCài qBittorrent lên L1 pro qua docker:


docker run -d \
  --name=qBit \
  -e PUID=0 \
  -e PGID=0 \
  -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \
  -e UMASK_SET=022 \
  -e WEBUI_PORT=8080 \
  -p 7749:7749 \
  -p 7749:7749/udp \
  -p 8080:8080 \
  -v /mnt/1t5/cauhinh:/config \
  -v /mnt/1t5/Phim:/downloads \
  --restart unless-stopped \
  ghcr.io/linuxserver/qbittorrent

Mật khẩu đăng nhập mặc định lần đầu tiên là: admin|adminadmin

Đổi Port SSH. Sử dụng lệnh:


nano /etc/ssh/sshd_config

Sau đó tìm dòng #Port 22 xoá # đi và đổi 22 thành con số tuỳ ý.. Mình đổi thành 222 Save lại. Sau đó gõ tiếp lệnh dươi để reset lại dịch vụ ssh.:


service ssh restart

Thêm thủ công ID USB để ngăn disk-OffPhương pháp này dùng cho mục đích ngăn chặn việc các ổ HDD cắm rời vào chế độ ngủ đông.Đầu tiên truy cập vào SSH và gõ lệnh:


lsusb

Sau đó nó sẽ liệt kê các USB. ví dụ:


Bus 005 Device 004: ID 2851:0460 Seagate RSS LLC FreeAgent GoFlex Upgrade Cable STAE104
Bus 005 Device 003: ID 05e3:0612 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Mình chỉ quan tâm tới


Bus 005 Device 004: ID 2851:0460 Seagate RSS LLC FreeAgent GoFlex Upgrade Cable STAE104

vì đây là cái USB HDD mình cắm vào. 2851:0460 là idVendor:idProduct. Mở


nano /boot/armbianEnv.txt

Sau đó thêm 0xidVendor:0xidProduct:u vào dòng usbstoragequirks ví dụ như


verbosity=7
overlay_prefix=rockchip
rootdev=UUID=af28ddcd-74b1-4462-8f21-b04f58ffa523
rootfstype=ext4
fdtfile=rockchip/rk3328-chainedbox.dtb
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u,0x0bc2:0x5030:u,0x2851:0x0460:u

Nguồn : trinhvanthienkt